380 kV-verbinding

Klaar voor de toekomst

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. Met Randstad 380 kV ontstaan (net als op meer plaatsen in Nederland) ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid.

September 2013 is met het ingebruiknemen van de verbinding Bleiswijk-Wateringen de zudelijke ring voltooid. Vanaf 2014 is gestart met de aanleg van de Randstad Noordring. De ingebruikname van de Noordring is voorzien in 2018.