Wat gaat er gebeuren?

Procedures

Om de verbinding te kunnen aanleggen, is een bestemmingsplanprocedure doorlopen en zijn vergunningen aangevraagd. De procedures hiervoor zijn verlopen via de Rijkscoördinatieregeling. Voor enkele vergunningen lopen nog procedures. Ook worden er overeenkomsten gesloten met de eigenaren (en gebruikers) van de gronden waarop de verbinding wordt aangelegd en eventuele andere gronden waar gewerkt wordt of bijvoorbeeld een werkweg wordt aangelegd.

Zakelijk recht overeenkomst (ZRO)

Een ZRO is een overeenkomst tussen TenneT en een eigenaar of gebruiker van een perceel waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd. Dat wil zeggen dat TenneT een hoogspanningsverbinding mag bouwen, onderhouden en eventueel verwijderen. Ook is hierin opgenomen dat, hoewel TenneT geen eigenaar van de grond is, wel eigenaar van de verbinding is. TenneT vergoedt alle schade die het directe gevolg is van de aanleg of aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding.

Betreden van het land

Voordat er een ZRO kan worden afgesloten worden er op de plaatsen waar werkzaamheden gepland zijn diverse onderzoeken uitgevoerd.
Het gaat dan onder andere om:

  • bodemonderzoeken
  • wateronderzoeken
  • flora & fauna-onderzoeken
  • archeologische onderzoeken.

De informatie verkregen uit deze onderzoeken wordt gebruikt voor de voorbereiding van de vergunningsaanvragen zoals omgevingsvergunningen en lozingsvergunningen. Bovendien is deze informatie nodig voor het technisch ontwerp van de verbinding. Voor het uitvoeren van deze onderzoeken zal toestemming worden gevraagd aan de eigenaren en gebruikers van de percelen waarop deze uitgevoerd worden. Deze toestemming heet betredingstoestemming.

Gedoog- en duldingsplicht

Hoewel we daar natuurlijk niet vanuit gaan is het  mogelijk dat de rentmeester (namens TenneT) met de landeigenaar of gebruiker met betrekking tot de ZRO niet tot overeenstemming komt. In dat geval dient TenneT een verzoek in bij de minister van Infrastructuur en Milieu om de gedoogplicht op te leggen. Dat wil zeggen dat, als TenneT aan al haar verplichtingen heeft voldaan, de grondeigenaar door het Rijk verplicht wordt om de hoogspanningsverbinding op zijn perceel te gedogen.

Het is uitdrukkelijk niet de wens van TenneT om in zo'n situatie terecht te komen. De praktijk leert dat alle partijen het beste af zijn als langs de normale weg tot overeenstemming wordt gekomen. Voor TenneT betekent dat naast het feit dat wij hechten aan een goede relatie, tijdwinst en minder kosten. Voor de landeigenaar leidt een langs minnelijke weg bereikte overeenstemming over het algemeen tot de hoogste vergoeding. Nadat de aanvraag voor het opleggen van de gedoogplicht bij het ministerie is ingediend heeft deze zes maanden de tijd om een beslissing te nemen.

Schade door onderzoeken

Voor alle onderzoeken die uitgevoerd worden geldt uiteraard dat TenneT alle gewassen- en structuurschade vergoedt.