Woningen binnen de magneetveldzone

TenneT werkt met de grootst mogelijke zorg aan het garanderen van een betrouwbaar elektriciteitsnet. Daar hoort het aanleggen van nieuwe verbindingen bij. Allereerst proberen we bij het bepalen van het tracé zoveel mogelijk woningen te vermijden. In sommige gevallen komt zo'n nieuwe verbinding zo dicht  bij een woning te staan dat het voorzorgbeginsel van toepassing is.

Voorzorgbeginsel
De toenmalige staatssecretaris van VROM heeft in oktober 2005 gemeenten, provincies en netbeheerders geadviseerd om zoveel mogelijk dat er nieuwe situaties te vermijden waarbij kinderen langdurig verblijven in de directe omgeving van hoogspanningslijnen. Het advies heeft betrekking op plekken zoals woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen. Deze plekken worden ook wel 'gevoelige bestemmingen' genoemd. Gemeenten kunnen rekening houden met dit advies in hun bestemmingsplannen, waarin staat waarvoor bepaalde gebieden binnen de gemeente gebruikt mogen worden. Omgekeerd geldt ook dat er bij de bouw van nieuwe hoogspanningslijnen rekening gehouden wordt met al bestaande woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen.

Helaas is het niet altijd mogelijk om deze gevoelige bestemmingen te vermijden. Voor gevoelige bestemmingen wordt in deze situaties een bod tot uitkoop gedaan. Hoe breed de magneetveldzone is, is afhankelijk van verschillende factoren zoals de stroomsterkte, het type mast, de hoogte van de masten, het aantal circuits, hoe de geleiders zijn opgehangen etc. Van elke locatie wordt de magneetveldzone precies berekend.

Verhuizen of niet?
TenneT doet bewoners waarvan de woningen op basis van het inpassingsplan binnen de zone van 0,4 Microtesla van de nieuwe verbinding staan, een voorstel tot uitkoop. Als betrokkenen liever in hun woning blijven wonen, kunnen zij een beroep doen op schadeloosstelling. Het uitgangspunt hierbij is dat de vermogens- en inkomenspositie voor en na de aanleg van de hoogspanningsverbinding gelijk blijft.

Met de mensen die op grond van de indicatieve zone een gevoelige bestemming zijn voert TenneT gesprekken. In eerste instantie om de bewoners te informeren en later om ook principeafspraken te maken.

Stallen en bedrijfsgebouwen vallen niet onder het voorzorgsbeginsel. Hiervoor gelden andere schaderegelingen. De rentmeester informeert betrokkenen hierover.