Schade

In opdracht van de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) leggen we de hoogspanningsverbinding, Randstad Noordring, aan. We maken een onderverdeling in situaties waarin u te maken kunt krijgen met schade die ontstaat door de aanleg van de Randstad Noordring.

  • Planschade
  • Schade grondeigenaren en grondgebruikers
  • Schade tijdens het werk in uitvoering

Planschade

De locatie, het tracé en de uitvoeringswijze van de hoogspanningverbinding is vastgelegd in een inpassingsplan. Dit plan bestaat naast het bestaande bestemmingsplan. De verandering van het bestemmingsplan door de rijksoverheid kan voor u als burger, bedrijf of overheidsinstantie gevolgen hebben. Als u denkt schade door dit plan te ondervinden, zoals waardevermindering van uw huis, of inkomensderving, dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in planschade.

Meer over planschade leest u in de brochure van de rijksoverheid over planschade.

HTML tutorial

Aanvraag indienen
U kunt uw aanvraag voor een financiële tegemoetkoming indienen bij het college van B en W van uw eigen gemeente. Zij stuurt dit door naar het AgentschapNL dat de aanvragen behandelt. Aan het indienen van een aanvraag zijn kosten verbonden. De hele procedure duurt al snel 10 maanden tot een jaar.

Als u een aanvraag indient houd dan rekening met:

  • De aanvraag moet binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan ingediend zijn.
  • U bent direct belanghebbende bij het plan.
  • De schade was niet te voorzien.
  • De schade valt niet binnen het maatschappelijk risico.
  • De schade was niet te voorkomen of te verminderen door er zelf actief iets tegen te ondernemen.
  • De schade wordt niet op een andere manier vergoed.
  • Uw aanvraag bevat alle gevraagde gegevens.

Schade grondeigenaren en grondgebruikers

Met de grondeigenaren of gebruikers die een hoogspanningsverbinding over hun perceel krijgen sluiten we een zakelijk recht overeenkomst (ZRO) voor het recht van opstal. Het ministerie van EZ en TenneT (al dan niet via ingehuurde rentmeesters) informeren grondeigenaren en –gebruikers persoonlijk wanneer zij direct met de verbinding te maken krijgen. Daarnaast kunnen landeigenaren en gebruikers tijdens de aanleg van de nieuwe verbinding te maken krijgen met onderzoeken of werkzaamheden op hun land. In goed overleg met u spreken we af wanneer, de manier en de route waarop er werkzaamheden op uw land plaatsvinden. We streven er naar zo weinig mogelijk belemmering, hinder en schade te veroorzaken.

Vergoeding
Als er toch schade ontstaat dan wordt deze uiteraard door ons vergoed. Ook voor mogelijke schade voor het gebruik van het perceel, zoals gewassen- en inkomensschade, ontvangt u een volledige vergoeding. Voor het verlenen van de ‘betredingstoestemming ontvangt u een financiële meewerkvergoeding. Als het kan vragen we in één keer toestemming voor alle onderzoeken die worden uitgevoerd op uw percelen binnen een bepaalde periode.


Meer informatie kunt u vinden in de brochure: Wat gebeurt er op mijn land.

HTML tutorial

Schade tijdens het werk in uitvoering

Door de uitvoering van de werkzaamheden bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding kan er ook schade ontstaan. Als de werkzaamheden leiden tot zaak- en/of personenschade aan eigendommen van derden kunt u een schadeclaim indienen.  Het schade expertisebureau Van der Wal & Joosten B.V. Van der Wal & Joosten neemt de claims in behandeling, beoordeelt deze, adviseert over de afwikkeling of wijst de claim met redenen onderbouwd af.

Claim indienen
Schadeclaims van derden over eventuele geleden zaak- en/of personenschade kunt u melden via een schademeldingsformulier. Dit formulier kunt sturen naar info@vwj.nl of per post aan Vanderwal & Joosten BV Startbaan 8,1185 XR Amstelveen.

Beoordeling schade
Na ontvangst van uw melding ontvangt u bevestiging waarna uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling genomen wordt. Vervolgens neemt Van der Wal & Joosten contact met u op over de toedracht en hoogte van de door u gemelde schadeclaim. Als het nodig is maken zij een afspraak met u voor een bezoek van een schade-expert. Van der Wal & Joosten legt toedracht, feiten en schaderapport van de expert naast elkaar en beoordeelt of er sprake is van aansprakelijkheid van TenneT of andere bouwpartijen. Als de aansprakelijkheid is aangetoond kan de schadevergoeding worden verleend.

Vragen
Als u vragen heeft over uw ingediende schade dan kunt u contact opnemen met:
Van der Wal & Joosten,
Telefoon: 020-3473111
E-mail: info@vwj.nl
Startbaan 8, 1185 XR Amstelveen.

Heeft u andere vragen dan kunt u bellen via 026- 373 32 39, of stel uw vraag via e-mail info@randstad380kv.nl